Terug

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Mark Belgium

A. Algemeenheden
De gegevens verstrekt door onze katalogi, folders, prijslijsten, enz. zijn slechts ter inlichting. We behouden ons het recht om die te wijzigen op ieder ogenblik en dit zonder speciale termijn. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te zijn, dit op het ogenblik van het overmaken van de bestelling.

B. Aanvaarding
De aanvaarding van onze koopwaar door de kliënt geschiedt, of wordt van rechtswege geacht geschied te zijn, in onze magazijnen. Het afhalen van de goederen door de koper houdt van rechtswege de aanvaarding in, zodat elke klacht, die niet op de verzendingsnota vermeld staat en medeondertekend is door de vervoerder, niet aanvaardbaar is.

C. Waarborgen
Indien de geleverde goederen niet conform en rechtsmatig geweigerd zijn, dan hebben wij het recht deze te vervangen, zonder enige andere verplichting. De koper kan noch de annulering van de bestelling, noch de teruggave van de gestorte voorschotten, noch het betalen van schadevergoeding, om welke reden dan ook, eisen. Geen enkele afhouding op de betaling kan door de koper verricht worden als titel van waarborg of enig andere vorm. Onze waarborgen behelzen uitsluitend de vervanging van de stukken waarvan de konstruktiefout of het eigengebrek erkend wordt. Het demonteren, vervoer, hermonteren en alle andere kosten ter zake blijven ten laste van de klant. De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar.

D. Leveringstermijn
De leveringstermijnen worden ten titel van inlichting gegeven. Een laattijdige levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot het betalen van enige boete of schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling hindert, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zo behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de contracten op te schorten, of ze eventueel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.

E. Prijzen
De verkoopsprijzen werden vastgelegd op basis van de marktgegevens en de grondstofprijzen op het ogenblik van de uitgifte van onze prijslijst. Onze prijzen blijven herzienbaar in geval van onvoorzienbare wijzingen in de ekonomische toestand.

F. Transport
De leveringen van orders voor een netto bedrag van minstens € 125,= gebeuren franko, mits het leveringsadres zich in België bevindt. De risiko’s en gevaren van het vervoer zijn ten laste van de klant, zelfs in geval van franko levering.

G. Betalingen
De geleverde koopwaren en leveringen waarvan de prijs niet volledig werd betaald, blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling, waar zij zich ook mogen bevinden. Wij houden ons het recht voor het contract te vernietigen met terugname van koopwaar en leveringen welke niet betaald werden, indien de prijs niet betaald werd op het voorziene tijdstip en volgens de overeengekomen modaliteiten. De Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van verkoper zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. Bij nietbetaling op de vervaldag wordt er van rechtswege een jaarlijkse intrest aangerekend van 12%. Bovendien wordt van rechtswege het nog verschuldigde bedrag met 15% verhoogd, zo de fakturen niet betaald zijn binnen een termijn van 8 dagen vanaf een aangetekend ingebrekestelling.